Giriş Yap Kayıt Ol
TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK | Bitkisel Üretim Firma Rehberi
TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tohumculuk Hizmetleri Yetki Devir Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler 13 Ocak 2021 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde, aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “Özel kontrolör” ibaresi “Özel tohumluk kontrolörü” olarak, (g) bendinde yer alan “Resmi kontrolör” ibaresi “Resmi tohumluk kontrolörü” olarak değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “özel kontrolör” ibaresi “özel tohumluk kontrolörü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yetki devri almak isteyen kuruluşlar, istenen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur.

(2) Yetki devri başvurularında olması gereken belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Ticaret sicil kayıt örneği.

c) Kuruluş yetkililerini ve personelini belirten beyan listesi.

ç) Teknik personele ait e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, onaylı mezuniyet belgesi veya diplomanın onaylı örneği.

d) Teknik personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği bitki türünde alan kontrolleri yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeleri.

e) İstihdam edilen teknik personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına ilişkin;

1) Sigortalı hizmet listesi veya sigortalı işe giriş bildirgesi,

2) Kuruluş sahibi veya ortağı ya da emekli ise e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu tescil ve hizmet dökümü belgesi.

f) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen taahhütname.

g) Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “resmi kontrolörler” ibaresi “resmi tohumluk kontrolörleri” olarak, aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Numune alan özel tohumluk kontrolörünün denetimi: Özel tohumluk kontrolörleri tarafından yapılan numune alma işlemleri, resmi tohumluk kontrolörleri tarafından gerekli görülen sıklıkta denetlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “resmi kontrolörler” ibaresi “resmi tohumluk kontrolörleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yetki devri almak veya yenilemek isteyen kuruluşlar, istenen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur.

(2) Yetki devri başvurularında olması gereken belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Kuruluş yetkililerini ve personelini belirten beyan listesi.

c) Teknik personele ait e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, onaylı mezuniyet belgesi veya diplomanın onaylı örneği.

ç) Teknik personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği bitki türünde analiz yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeleri.

d) İstihdam edilen teknik personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına ilişkin;

1) Sigortalı hizmet listesi veya sigortalı işe giriş bildirgesi,

2) Kuruluş sahibi veya ortağı ya da emekli ise e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu tescil ve hizmet dökümü belgesi.

e) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen taahhütname.

f) Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.

(3) Yetki sona ermeden en az bir ay önce başvuru yapılması durumunda, 18 inci maddede belirtilen komisyonun hazırladığı rapora istinaden yetki devri yenilenebilir. Başvuruda olması gereken belgeler şunlardır:

a) Yenileme dilekçesi.

b) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen taahhütname.

c) Yenileme ücretinin ödendiğine dair belge.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18/C – (1) Denetim yetkisi devri almak veya yenilemek isteyen kuruluşlar, istenen belgelerle Genel Müdürlüğe başvurur.

(2) Yetki devri başvurularında olması gereken belgeler şunlardır:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Kuruluş yetkililerini ve personelini belirten beyan listesi.

c) İstihdam edilen personele ait e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi, onaylı mezuniyet belgesi veya diplomanın onaylı örneği.

ç) İstihdam edilen personelin, kuruluşun yetki devri almak istediği denetim konusunda piyasa denetimi yapabilecek eğitimleri aldığına dair sertifika veya belgeleri.

d) İstihdam edilen personelin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına ilişkin;

1) Sigortalı hizmet listesi veya sigortalı işe giriş bildirgesi,

2) Kuruluş yetkilisi veya emekli ise e-Devlet sistemi üzerinden alınmış barkodlu tescil ve hizmet dökümü belgesi.

e) Yetki devri sözleşmesi.

f) Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge.

(3) Belirli bir süreyle devredilen denetim yetkisi sona ermeden en az bir ay önce başvuru yapılması ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi durumunda, yetki devri yenilenebilir. Başvuruda olması gereken belgeler şunlardır:

a) Yenileme dilekçesi.

b) Yetki devri sözleşmesi.

c) Yenileme ücretinin ödendiğine dair belge.

(4) Genel Müdürlükçe uygun görülen denetim yetkisi devri başvuruları, bir sözleşme çerçevesinde devredilir. Yetki devri sözleşmesi, Genel Müdür ve yetki devri yapılan kuruluş yetkilisi tarafından imzalanır. Yetki devri sözleşmesinde; yetki devrinin içeriği, süresi, kapsamı, devredilen yetkilerin kaç personel ile hangi zaman dilimi içinde kullanılacağı, yetki devri yapılan kuruluş tarafından yapılacak iş ve işlemler, kuruluş yetkilisinin taahhüdü gibi hususlar ile Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer hususlar yer alır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Yetki devrinin gerçekleşmesi için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ücretler, ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmeti veren döner sermaye işletmesinin ilgili hesabına peşin olarak yatırılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Başvuru alma

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan belgelerden oluşan eklerle, fiziki olarak veya elektronik ortamda yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli alt yapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamda alınabilir. Başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvuruda bulunan kuruluştan talep edilmez.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2008

26755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/9/2008

26997

2-

3/4/2012

28253

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210113-7.htm

276 kez görüntülendi. / 14-01-2021 tarihinde eklendi.